Ochrona Danych Osobowych

KOMPLEKSOWE usługi z zakresu

Ochrony Danych Osobowych


Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Zakres wykonywanych usług/dokumentów:


Polityka Bezpieczeństwa - określająca zasady przetwarzania danych osobowych

Zbiory danych - zestawy danych według określonych kryteriów,

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym - sposób zabezpieczenia oraz przetwarzania danych w systemie informatycznym

Zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym - wdrożenie i eksploatację środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem – możliwość skorzystania z usług INFORMATYKA

Usuwaniu danych - zniszczenie danych osobowych lub ich modyfikację,

Wykaz budynków, pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych

Opis struktury zbiorów danych zawierający powiązania oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

Uprawnienia pracownikom, którzy przetwarzają dane

Ewidencja osób przetwarzających dane

Zestawienie danych osobowych.

Administratora bezpieczeństwa informacji –wyznaczonego w celu nadzorowania i przestrzegania zasad

Ochrona danych osobowych dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w podmiocie, niezależnie od formy ich przetwarzania oraz od tego czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

Ochrona danych osobowych ma zastosowanie wobec wszystkich komórek organizacyjnych w tym oddziałów, samodzielnych stanowisk pracy i wszystkich procesów przebiegających w ramach przetwarzania danych


Administrator Danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w podmiocie.

Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych:
 • szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych i sposobów ich ochrony;
 • kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;
 • monitorowanie zastosowanych środków ochrony;
 • ciągłe śledzenie zmieniających się zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, także uwzględnianie zmieniającego się prawa;
 • kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty trzecie, którym dane zostały udostępnione lub powierzone.


 • Zapewniamy pomoc w skutecznym wdrożeniu RODO

  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  a w tym między innymi:
 • Pomożemy powołać Zespół ds. wdrożenia
 • Przeprowadzimy audyt zgodności zasobów firmy
 • Opracujemy mapy procesów przetwarzania danych osobowych
 • Zdiagnozujemy środowisko teleinformatyczne
 • Dostosujemy check listę wdrożeniową
 • Opracujemy ocenę ryzyka i/lub ocenę skutków dla ochrony danych
 • Przygotujemy umowy powierzenia przetwarzania danych oraz klauzule zgód i dokumentację
 • Pomożemy wdrożyć procedury i rozwiązania
 • Przeprowadzimy szkolenie dla pracowników z nowych zasad ochrony danych osobowych
 • Pomożemy w powołaniu Inspektora ochrony danych lub przejmiemy jego obowiązki