Kontakt

Skontaktuj si? z nami !


Telefon:
 • 506 970 986 Celina Prokop
 • 601 451 493 Pawe? Prokop
 • 794 570 059 Piotr D?dek
 • 504 915 912 Ma?gorzata Grzyb
 • 34 315 02 18 tel/fax


 • @ Adres e-mail:
  komplex@adres.pl


  Informujemy, i? administratorem podanych przez Pani?/Pana danych osobowych jest
  Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Komplex Celina Prokop,
  z siedzib? przy ul. Niewielkiej 3 , 42-202 Cz?stochowa.

  Ponadto, informujemy, ?e:
  Pani/Pana dane osobowe b?d? przetwarzane przez P.W. Komplex w celu przedstawienia oferty zwi?zanej z prowadzon? przez nas dzia?alno?ci?, w tym realizacj? szkolenia na podstawie wyra?onej przez Pani?/Pana zgody
  (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych).
  Pani/Pana dane osobowe b?d? przetwarzane do czasu zako?czenia realizacji szkolenia lub us?ugi
  (zgodnie z podpisan? odr?bn? umow?).
  Przys?uguje Pani/Panu prawo ??dania dost?pu do danych osobowych dotycz?cych Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak?e prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przys?uguje Pani/Panu prawo do cofni?cia wyra?onej zgody w dowolnym momencie. Powy?sze nie wp?ywa na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyra?onej przez Pani?/Pana zgody przed jej cofni?ciem. Podanie przez Pani?/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezb?dne do udzia?u oferowanym szkoleniu / us?udze.

  Wy?lij do Nas wiadomo?? !